Skip to the content

Priser og vilkår

Vårt salær beregnes som hovedregel med utgangspunkt i medgått tid. Oppdragets art, dets verdi, størrelse og kompleksitet kan ha betydning for fastsettelsen. Timeprisen avtales særskilt for den enkelte sak, og fremkommer i oppdragsbekreftelsen.

Normalt ligger timeprisen for våre advokater mellom kr 1750,- til 1950,- pr time eks mva. Det vil påløpe 25% merverdiavgift på salæret, samt eventuelle tillegg i form av offentlige avgifter, rettsgebyrer og utlegg.

Saker faktureres normalt hver måned. Hertil kommer dekning av utlegg og kostnader.

Rettshjelpforsikring

Bil,- innbo- og villaforsikringer har normalt dekning for juridisk bistand. Denne dekker bare bestemte type saker og disse vilkårene fremkommer i forsikringsvilkårene. I disse sakene må klienten betale en egenandel. Vi avklarer med forsikringsselskapet om din forsikring gir rettshjelpdekning i din sak.

Fri rettshjelp

Dersom du er enslig og har inntekt under kr. 246.000,- brutto pr år og formue som ikke overstiger kr. 100.000,-, eller er samboer/gift og dere samlet ikke har over kr 360.000,- brutto inntekt pr år, vil du/dere i mange tilfelle ha krav på fri rettshjelp.


Forutsetningen er blant annet at det er behov for advokathjelp og at saken er av en bestemt type, slik som barnefordeling, samværsordninger, trygd/pensjon, personskadeerstatning, oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, oppsigelse i husleieforhold, skifteoppgjør etter skilsmisse med mer.


Ta kontakt med oss, vi avklarer om du har rett til fri rettshjelp.